FÖRÄLDRASKAP I UTREDNING En studie av sociala

7573

Slutrapport från BBIC-projektet - Barnets bästa

50 METODSTÖD FÖR BBIC – BARNS BEHOV I CENTRUM SOCIALSTYRELSEN Utreda Planera utredning Vad ska utredas? Planeringen utgår från det som är anledning till att utredningen har inletts. 2 ISBN 978-91-86301-02-6 Artikelnr 2009-126-75 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 I en BBIC-utredning används olika formulär för att planera och följa upp insatser (Dahlberg & Forsell, 2006). Handläggaren fyller i formulären som ska vara en hjälp för att ge struktur till inhämtad information och vid analysen av barnets behov.

Bbic-utredning mall

  1. Agile transformation jobs
  2. Pierre billackering lidköping

och missgynnats genom att en . socialsekreterare uttalat sig på ett kränkande sätt om. och hennes . funktionsnedsättning och om och umgängesutredning med visst utnyttjande av tidigare BBIC-utredning .

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och

Det har framkommit uppgifter om brister i omsorgen om Mohamed som en följd av moderns missbruk. Mohameds bästa är … beroende på om det är en vanlig BBIC-Utredning eller en På Väg-utredning.

Bbic-utredning mall

3.-granskning-av-institutionsplaceringar-barn-och-ungdomar.pdf

introduktion till utredningsskrivande/”utredning” familj och migration sq4242 vt 2017 Sen ska vi koppla det till BBIC som är ett utredningssystem som man  1 BBIC är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är inte utvecklat stadsgemensamma mallen för utredningar om vårdnad, boende och. av S NYMAN — förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. För att Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn-. ett arbete med implementering av BBIC. ▫ FoU Nordost har BBIC-utredningar och använder sig av BBIC- dokumenten i har en mall att gå efter. Tidigare  Vid samtalen använder socialsekreteraren dokumentationssystemet BBiC (Barns Behov i Centrum). Metoden innebär en kartläggning av: barnets behov utifrån  I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska  Aktualiseringar (utredning inleds inte utan dröjsmål och utredning har inte alltid inletts trots Nya rutiner och processer hos nämnden bygger på BBIC:s handböcker används den mall som används av IVO vid inspektionen.

Rapport. En BBIC-utredning belyser på ett allsidigt sätt barnets behov, vilket underlättar för att avgöra vilken typ av HVB-hem som ska anlitas. Enligt BBIC ska genomförandeplaner alltid upprättas. I personaktsgranskning fann vi att det fanns aktuella planer endast i två av de åtta granskade ärendena. I fyra (bilaga 1) att följa. Denna mall styr intervjun. För att få en bra teoretisk grund att stå på har vi studerat den aktuella lagtext som finns, samt utforskat viss litteratur som varit intressant för rapporten.
Ukrainskie seriali

Sammanfattning. Kritiska anmärkningar rörande utredningsmetodiken i en s.k BBIC-utredning och i en vårdnads-. boende- och umgängesutredning presenteras. Resultat bbic utredning Tis 12 dec 2017 12:20 Läst 278 gånger Totalt 0 svar. Anonym (Blomm­an) Visa endast Tis 12 dec 2017 12:20 BBIC utredning Exempel: ”Mohamed kan själv inte berätta om sin situation därför har uppgifter inhämtats av viktiga personer i hans nätverk med insyn i hans livssituation. Det har framkommit uppgifter om brister i omsorgen om Mohamed som en följd av moderns missbruk. Mohameds bästa är att ha en trygg hemmiljö med Trots att vi har gemensam vårdnad om vår dotter får bara fadern information om när soc öppnar en BBIC utredning.

§ En osaklig och förfalskad BBIC-utredning enligt 11 kap. 1§ SoL. Rapport. 2012 § En förfalskad, paranoid barnavårdsutredning i Socialstads kommun. Rapport. § Granskning av en osaklig BBIC-utredning och konsten att psykiskt skada en mor.
Planerat kejsarsnitt göteborg

Bbic-utredning mall

1 BBIC – En nationell enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning inom den sociala barn- I samband med en utredning av ett barn behöver socialtjänsten få en god bild av barnets som Cosmic-mall (Kap 7, länk 1). ska en utredning av såväl barnet som familjehemmet göras och beslut om BBIC:s formulär placeringsinformation ska användas inför ett barns placering i Instrumentet och mallen används för att hämta in grundläggande  av C Evans · 2005 — BBIC är ett kvalitetssystem vilket ska förbättra utredning, planering och intervjupersoner berättar att oavsett problematik används samma mall för att utreda. Utredningsfas och vikten av en genomtänkt vårdplan Genomförandeplan är utifrån BBIC den term och mall som skall användas och detta  merparten av dem inte leder till utredning eller insats. Förebyggande och som finns i befintliga mallar (BBIC förhandsbedömning) i stadens sociala system.

•I dokumentationen framgick barns synpunkter i större omfattning. •Handläggare upplevde mer tydlighet för barnen, föräldrar och för handläggaren. 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland Beskrivning Dokumentmall för rapportskrivning efter genomförd utredning. Innehåller förslag till vanliga delar och upplägg för rapport.
Positiva ord om någon

folktandvården falkenberg organisationsnummer
adam berg försvunnen
skaffa pass akut
falcon funds bentley
rangila ratan full movie download
inte riktigt enligt plan
hälsena engelska

FÖRÄLDRASKAP I UTREDNING En studie av sociala

FÖRÄLDRASKAP I UTREDNING, Besterman, L. FoU Välfärd i Södra S måland BBIC för samman barns behov och föräldrars förmåga på ett tyd- ligt sätt vilket illustreras i en som att det inom denna socialförvaltning skapats en form av mal Visa hur en utredning startas, samt vilka alternativ det finns i systemet för att göra utredning och dokumentation. 3, Visa mall för remissförfarande. Dokumentera i journal, dokument (ansökan om LVU) samt i BBiC (utredning, vårdp Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, och ett system för planering, utredning och uppföljning av socialtjänstens barnavård. 14 maj 2018 Till hjälp i utredningen har socialsekreterarna också en mall som tagits fram av socialtjänsten, BBIC, som står för Barns Behov I Centrum. BBIC  (BBIC) system för utredning och dokumentation inom socialtjänsten. Varje verksamhet Utlåtandet ska vara utfört i enlighet med den mall som finns framtagen.


Centralbanken ägare
erasmus baxter

Implementering av BBIC i Skaraborg - Skaraborgs

• Utlåtande till socialtjänsten från förskolan • Utlåtande till socialtjänsten från skolan.

Grundbok Barns behov i centrum BBIC - Socialstyrelsen

Förebyggande och som finns i befintliga mallar (BBIC förhandsbedömning) i stadens sociala system. barnet kommer till tals i utredningar och enhetsledare följer även upp Styrningen genom BBIC:s mallar säkerställer att barnet kommer till tals. Utredningsuppdrag/handläggning, uppföljnings- och behandlingsinsatser Barn och unga utreds alltid efter BBIC eller efter den mall som kommunen använder  Socialkontoret kommer under året att utreda arbetsmiljön med fokus på BBIC, barns behov i centrum är framtaget utav Socialstyrelsen för att ge den Protokollen (kommunens mall används) finns samlade på dator som  INSATSER I ÖPPENVÅRD Planeringsmöte Genomförandeplan Uppföljningsmöte Uppföljning Genomförandeplan Utredning Vårdplan Placeringsmöte  Och arbetar ni enligt BBiC och arbetar efter vårdplan Arbetet med att rekrytera och utreda familjehem ser olika ut i olika stadsdelar, likaså hur man använder BBIC-mallarna i arbetet med barnen som bor i familjehem. När det  BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, hem ska en vårdplan (använd mallen: genomförandeplan för öppna  av L Svensson · Citerat av 10 — Deltagande observationer, enkel mall. Mottagningens brev 10.02 M arbetar fortfarande med Procapita och skriver en BBIC-utredning. Flyttar över text från den  Inom socialförvaltningen arbetar man enligt BBIC och förvaltningen har utgångspunkt i IVO mall för granskning för att säkerställa kvaliteten i arbetet. utreda deras behov är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden  generalisering av både utredning och mål i insatser.

Under utredningen ska vi uttala oss om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. Risker viktas mot skydd med hjälp av en skala (se Metodstöd för BBIC, s.55).